Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen
hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak
anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak
anılacaktır)
AD- SOYAD: Conatus Academy
ADRES: Liman Mah. 17. Sok. No: 6/14 Konyaaltı/Antalya
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu
siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa
kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme
yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini
peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında
aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları
ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
(RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da
yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü
tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında
tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına
hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da
tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait
internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu
sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik
ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü
ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi
üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda
nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan
edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar
ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı Conatus Academy
Adres Liman Mah. 17. Sok. 6/14 Konyaaltı / Antalya
Telefon 90 536 5666474
Faks
Eposta info.conatusacademy@gmail.com
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü,
miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet
sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya
düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya
süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar
geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar
ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil
satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(+ KDV )
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli

8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan/TC NO
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura
adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme
konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli
ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu,
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik
ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin
kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi
gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,
ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini
de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi
aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı
olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre
zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün
ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte
belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri,
kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile
teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat
gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi
doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet

kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli
dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket
etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi
dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak
suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine
getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği
tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye
bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya
iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu
Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir
nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi
ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde,
SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün
sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın
gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra
ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin
ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya
ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün
içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde
SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden
öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini
engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici
durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini
SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından
siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı

ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve
defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde
ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden
sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI,
SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka
tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama
sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya
iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin
tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI,
olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda
belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen
adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer
iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon
görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve
diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.
ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine
yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde
bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan
önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb.
hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve
sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra
mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.
Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.
Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı
hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya
tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin
güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı
hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte
kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut
kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait
olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep
edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine

kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur
taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise
SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken
verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun
olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı
nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi
üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan
ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal
mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal
etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,
doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve
münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde
kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını
rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek
şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus,
truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın
kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü
kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine
ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya
yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup
herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi
desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği
bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya
da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve
hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin
hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu
ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine
uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı
saklıdır.

10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin
olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)
gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve
cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma
hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli
sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden
önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma
hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya
aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı
konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük
süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya
eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu
sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak
Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması
şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,
(İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade
ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart
aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim
edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından
itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve
ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve
20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın
değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa

ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin
etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde
malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle
meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu
değildir. 
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından
düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi
halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı
iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim
alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek
kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son
kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim
edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı
takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle
karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar
dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar,
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya
tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses
veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım
programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama
cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının
ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik
gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da
Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo,
bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD,
VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,
kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının
açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış
olmaları gerekir. 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda
temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki
kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve
bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;
doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep
edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı
temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli
ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve
itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar
dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal
sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı
için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda
değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan
uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz)
Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası
arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde
3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde
2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz
on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi
gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul
etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde
işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul
edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 
SATICI: Conatus Academy
ALICI:
TARİH: 20 Mayıs 2020